Blog

Blog

24.08.2016
Zasady sporządzania umów cz. 4 – komparycja – osoby fizyczne i spółki cywilne

Niniejszy wpis jest kontynuacją serii wpisów na temat sporządzania umów cywilnoprawnych i przedstawia w skrócie kwestię oznaczania w komparycji umowy osób fizycznych oraz spółek cywilnych.

1. W przypadku gdy stroną umowy jest osoba fizyczna

W komparycji umowy osobę fizyczną identyfikuje się poprzez jej: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres zamieszkania, (iv) numer PESEL. Są to jednocześnie dane niezbędne do wniesienia pozwu, przy czym numer PESEL pozwanego nie jest już bezwzględnie wymagany, a mimo to nadal podajemy go w pozwie (więc i w umowie, by nie musieć daleko szukać) z uwagi na okoliczności, które nie są przedmiotem niniejszego wpisu. Adres zamieszkania powinien być pełny, aby umożliwić doręczenie korespondencji (a zatem co do zasady z kodem pocztowym). Dodatkowymi, opcjonalnymi aczkolwiek niepozbawionymi znaczenia w niektórych przypadkach danymi są: (v) rodzaj dokumentu tożsamości, którym identyfikuje się strona, (vi) jego seria i numer lub sam numer, (vii) organ, który ów dokument wydał i ewentualnie (viii) jego termin ważności. W przypadku przywołania dokumentu tożsamości w komparycji umowy warto zamieścić dopisek (i urzeczywistnić jego postanowienie), iż "[strona] okazała oryginał dokumentu tożsamości przy zawarciu umowy", a jego kopię załączyć jako załącznik. W końcu do absolutnie opcjonalnych danych osoby fizycznej należą np. imiona jej rodziców, jej drugie imię (jeśli posługuje się nim w obrocie) i inne dane, które wzmacniają pewność co do identyfikacji strony. Można, aczkolwiek jest to zupełnie opcjonalne, oznaczyć, że strona działa osobiście (natomiast trzeba oznaczyć, gdyby nie działała osobiście lecz np. przez pełnomocnika).

Przykład: "[Umowę zawarto pomiędzy:] 1. Adamem Przykładowym zamieszkałym w Krakowie przy ul. Brackiej 4 m. 5, 31-005 Kraków, posiadającym PESEL numer: 88020001093"

Opcjonalnie: "[Umowę zawarto pomiędzy] 1. Adamem Marcinem Przykładowym, synem Jarosława i Marii, zamieszkałym w Krakowie przy ul. Brackiej 4 m. 5, 31-005 Kraków, posiadającym PESEL numer: 88020001093, identyfikującym się dowodem osobistym serii AXA numer 629054 wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa z terminem ważności do dnia 15 czerwca 2020 roku, okazanym podczas zawarcia umowy, a którego kopia stanowi integralny załącznik nr 1 do niniejszej umowy), działającym osobiście" 

2. W przypadku gdy strona umowy jest tzw. potocznie "firmą" tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

W tej sytuacji należy bezwzględnie pamiętać, że stroną umowy jest również osoba fizyczna. Rejestracja działalności gospodarczej w CEiDG nie powoduje powstania żadnej odrębnej podmiotowości prawnej. Pozwala jedynie zidentyfikować osobę fizyczną jako przedsiębiorcę, a zatem osobę prowadzącą w sposób zorganizowany i ciągły zarobkową działalność w wymienionych dziedzinach gospodarki, bądź też taką działalność zawodową (art. 2. u.s.d.g.). Z tego powodu kluczowe dane identyfikujące takiego przedsiębiorcę w umowie są identyczne jak każdej innej osoby fizycznej - tj. (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres zamieszkania i (iv) jej numer PESEL. Do tego dochodzą jednak dane dodatkowe, które pozwalają nam ewentualnie uprawdopodobnić, że strona umowy zawiera ją w związku z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej tj. (v) firma osoby fizycznej ("prowadzącym działalność pod firmą" - zawsze taka firma zawiera imię i nazwisko osoby fizycznej), (vi) adres prowadzenia działalności, (vii) NIP (unikajmy tautologii - "NIP" to "numer identyfikacji podatkowej", więc nie ma mowy o "numerze NIP"), (viii) numer REGON. Pamiętajmy przy tym, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie ma "siedziby" lecz "adres prowadzenia działalności" (nie jest osobą prawną lecz fizyczną). Poza tym wspomnieć należy, że dzisiaj nie ma już numeru wpisu do CEiDG, a samo CEiDG prowadzi Minister właściwy do spraw gospodarki (art. 23. ust. 2. u.s.d.g.), a nie gminy (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast).

Przykład: "[Umowę zawarto pomiędzy] 1. Adamem Przykładowym zamieszkałym w Krakowie przy ul. Brackiej 4 m. 5, 31-005 Kraków, posiadającym PESEL numer: 88020001093, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "PBUH Adam Przykładowy Usługi Krawieckie" pod adresem przy ul. Szewskiej 5 lok. 15, 31-009 Kraków, posiadającym NIP 3320204231 oraz REGON numer: 142114251, działającym osobiście" 

3. W przypadku gdy strona umowy jest spółką cywilną, ewentualnie strona działa w formie konsorcjum

W tej sytuacji należy bezwzględnie pamiętać, że spółka cywilna nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej - nie jest ani osobą prawną, ani nawet ułomną osobą prawną (jak spółki osobowe). Dlatego stroną umowy ze spółką cywilną są w rzeczywistości wszyscy jej wspólnicy, zaś celem skutecznego dochodzenia później roszczeń optymalnym jest by pozwać wszystkich wspólników (z uwagi na ich solidarną odpowiedzialność, a także konieczność wskazania wszystkich celem wszczęcia egzekucji przeciwko majątkowi wspólnemu "spółki"). Z tego też powodu, gdy w komparycji występuje spółka cywilna podajemy dane wszystkich jej wspólników, jako przedsiębiorców, tak jak w pkt. 2. powyżej. Osobną kwestią jest reprezentacja spółki cywilnej podczas zawierania umowy, o której we wpisie dotyczącym podpisów. Na dodatkową uwagę zasługuje nienazwana umowa konsorcjum, która mniej lub bardziej prawidłowo porównywana jest do umowy spółki cywilnej, a zatem po stronie umowy występować będą wszyscy członkowie konsorcjum, aczkolwiek podobnie jak w spółce cywilnej - reprezentacja może być ograniczona tylko do jednego podmiotu.

Przykład: "[Umowę zawarto pomiędzy] 1. wspólnikami spółki cywilnej:

1) Adamem Przykładowym zamieszkałym w Krakowie przy ul. Brackiej 4 m. 5, 31-005 Kraków, posiadającym PESEL numer: 88020001093, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "PBUH Adam Przykładowy Usługi Krawieckie" pod adresem przy ul. Szewskiej 5 lok. 15, 31-009 Kraków, posiadającym NIP 3320204231 oraz REGON numer: 142114251,

2) Piotrem Przykładowym zamieszkałym w Słomnikach (kod pocztowy: 32-090 Słomniki), przy ulicy 29 listopada 10, posiadającym numer PESEL 68020122311, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „PBUH Piotr Przykładowy Handel Guzikami” z adresem prowadzenia działalności w Słomnikach przy ul. Dzierzby 5, 32-090 Słomniki, posiadającym NIP 5672246611 oraz REGON numer: 132224221, 

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Zakład rzemieślniczy Adam Przykładowy Piotr Przykładowy spółka cywilna” z siedzibą w Słomnikach (kod pocztowy: 32-090 Słomniki), przy ulicy Dzierzby 5, posiadającą NIP 565-22-43-625 oraz numer REGON 133324427, reprezentowanymi przez:” 

W następnych wpisach skupimy się na oznaczeniu w komparycji umowy osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych.

 

Adam Kotucha

Komentarze:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny